سلولی

تست ایمونولوژیک یک سنجش بسیار حساس است که حضور یا غلظت ماکرومولکول یا یک مولکول کوچک را در محلول از طریق استفاده از یک آنتی بادی یا آنتی ژن اندازه گیری می کند. سنجش ایمونولوژیک با روش های مختلفی انجام می گیرد که روش الایزا یکی از مشهور ترین آنهاست.جزئیات و فرم ها »

ملکولی

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) روشی جهت تکثیر توالی‌های هدف از اسیدهای نوکلئیک به صورت نمایی در مدت زمان کوتاه است. سنجش پارامتر ها و فاکتور های سیستم ایمنی با این روش در سطوح بالای کیفی یکی از خدمات بهپاد طب ایرانیان است.جزئیات و فرم ها »

پاتولوژی

تست های تخصصی از قبیل MTT, NBT, NO و استرس اکسیداتیو و بسیاری از سنجش های تخصصی و فوق تخصصی در رشته ها و گرایش های مختلف علوم پزشکی توسط متخصصین مجرب همراه با انالیز داده ها در این شرکت انجام میپذیرد.جزئیات و فرم ها »